Up

Generał

Uzyskując dostęp do witryny www.piz-max.pl („Witryna”), użytkownik („Użytkownik”) przyjmuje do wiadomości i akceptuje następujące zasady i warunki. Te zasady i warunki mogą się zmieniać od czasu do czasu, a Użytkownik zgadza się być związany takimi zmianami po wysłaniu. www.piz-max.pl zastrzega sobie wszelkie prawa i prawo, w tym prawo do blokowania dostępu do tej strony internetowej w przypadku naruszenia zasad lub warunków.

Prawa własności www.piz-max.pl

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryna zawiera pliki („Produkty”), materiały i informacje („Treść”) chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, strojami handlowymi, tajemnicami handlowymi, patentami lub innymi prawami własności; że prawa te są ważne i chronione we wszystkich formach mediów, a technologie istniejące obecnie i dalej opracowane; a ta treść jest i pozostanie własnością www.piz-max.pl.
Użytkownik jest upoważniony do drukowania kopii Treści, pod warunkiem, że kopie są przeznaczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku i że wszelkie uwagi zawarte w Treści są zachowane. Użytkownik nie może modyfikować, przesyłać, uczestniczyć w sprzedaży lub przekazywaniu lub tworzyć dzieł pochodnych na podstawie jakiejkolwiek Treści, w całości lub w części. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich praw autorskich i znaków towarowych i nie obciąża żadnych interesów ani nie dochodzi żadnych praw do Treści.

Licencja na produkty

www.piz-max.pl zapewnia trzy rodzaje licencji na używanie motywów i szablonów sprzedawanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, możesz wybrać jedną z tych licencji przy zakupie produktu:

Licencja jednorazowa

Kupując produkt w cenie innej niż niepowtarzalna, otrzymujesz licencję jednorazową. Wspomniana licencja umożliwia korzystanie z zakupionego produktu na jednej stronie internetowej, która należy do Ciebie lub Twojego klienta. Ten sam szablon należy zakupić ponownie, jeśli chcesz użyć tego samego projektu dla innego projektu.

Licencja programisty

Możesz ubiegać się o licencję deweloperską, która uprawnia Cię do wprowadzania zmian w produktach za pomocą dowolnego oprogramowania i redystrybucji lub odsprzedaży projektów opracowanych przy użyciu produktów. Aby ubiegać się o licencję, wyślij e-mail na adres developerslicense@template-help.com.

Wykup licencję zakupu

Kupując produkt w cenie zakupu, możesz otrzymać licencję zakupu. Licencja gwarantuje, że jesteś ostatnią osobą, która kupi produkt, po zakończeniu zakupu wykupu produkt jest trwale usuwany z katalogu sprzedaży i nigdy nie jest ponownie dostępny dla innych klientów. Nie można redystrybuować ani odsprzedawać produktów po cenie zakupu wykupu.

Ograniczenie odpowiedzialności i wyłączenie gwarancji

Wszystkie informacje zawarte w tej Witrynie są dostarczane „tak jak są” i na zasadzie „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, jakości handlowej, tytułu, przydatności do szczególny cel, bezpieczeństwo, dokładność lub brak naruszenia. Żadne porady, instrukcje lub informacje podane przez www.piz-max.pl nie stanowią gwarancji.
www.piz-max.pl nie gwarantuje dokładności, kompletności ani przydatności jakichkolwiek Treści i Produktów. Obowiązkiem każdego Użytkownika jest raczej ocena dokładności, kompletności lub przydatności dowolnego produktu, informacji, instrukcji, opinii zawartych w Treści.

Prywatność

www.piz-max.pl nie gromadzi mimowolnie danych osobowych Użytkownika podczas korzystania z Witryny. Użytkownik zgadza się, że dane osobowe przekazywane za pośrednictwem Witryny mogą być ujawniane innym osobom w celu udzielenia odpowiedzi na żądanie Użytkownika.
 
Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji warunków bez uprzedniego powiadomienia.